KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH

Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci przyjętych proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 06.04.2023r. do 11.04.2023r. w godzinach od 8:00-13:00 – 6.04.2023r. – czwartek i 7.04.2023r.piątek, w godzinach od 12:00-17:00 – 11.04.2023r. -wtorek (lub w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).

Stosowne oświadczenie (zamieszczone poniżej) należy pobrać, uzupełnić i dostarczyć formie papierowej do przedszkola w wyżej podanym terminie. W przypadku składania potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola, równocześnie należy podpisać umowę rodzica z przedszkolem.

OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI NIEPRZYJĘTYCH 

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Niepołomicach na rok szkolny 2023/2024 w terminie od 12.06.2023r.  do 16.06.2023r. mogą pobrać zaświadczenie o nieprzyjęciu do przedszkola z powodu braku wolnych miejsc.

Zaświadczenia będą wydawane w godzinach :

12.06.2023r. (poniedziałek) –  12:00-17:00

13.06.2023r. (wtorek) – 7:00-12:00

14.06.2023r. (środa) – 12:00-17:00

15.06.2023r. (czwartek) –8:00-13:00

16.06.2023r. (piątek) – 8:00-13:00

 

* Lub w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

  • W terminie 3 dni ( 03.04.2023r. – 05.04.2023r.) od podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i listy dzieci nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny dziecka może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola.
  • Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia.
  • Rodzic/opiekun prawny dziecka, w terminie 3dni od dnia doręczenia mu uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola, może wnieść do Dyrektora pisemne odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
  • Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia wniesienia odwołania.
  • Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

NUMER TELEFONU DO KONTAKTU  Z PLACÓWKĄ  736 365 004   W GODZINACH  9.00 – 15.00

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W NIEPOŁOMICACH

Zgodnie z:

  • Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity: ( U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)
  • zarządzeniem nr 16/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 20 stycznia 2023r.w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów(rok szkolny 2023/2024) do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych – dla których organem prowadzącym jest gmina Niepołomice–podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  i postępowaniu uzupełniającym , dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz liczby punktów możliwej do uzyskania  za poszczególne kryteria. 

 

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Niepołomicach prowadzona będzie od 1 marca 2023 r. do 17 marca 2023r.

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, tak w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji „Jammik” poprzez stronę Przedszkola, jak i w formie papierowej podpisanej przez obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć u dyrektora w siedzibie Przedszkola.

Podpisane wnioski w wersji papierowej wraz z załącznikami należy składać  w dniach:

1 marca 2023 r. – 17 marca 2023 r. w następujących godzinach:

poniedziałek: 8:00-12:00;

wtorek: 12:00-17:00;

środa: 12:00-17:00;

czwartek: 6:30-12:00;

piątek 8:00 -12:00 ( w dniu 17.03.2023r. ostatni dzień rekrutacji od 8:00-17:00).

Oświadczenia, o których mowa we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać okazania dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

Wnioski złożone po terminie, a także wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjęcia dzieci do przedszkola znajdują się  w zamieszczonym poniżej regulaminie rekrutacji do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Niepołomicach.

UWAGA!

Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia w rekrutacji dzieci do przedszkola.

Rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023 składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w terminie od 13.02.2023 r. do 17.02.2023 r. 

Deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji „Jammik” poprzez stronę internetową Przedszkola, jak i w formie papierowej podpisanej przez obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Deklarację w formie papierowej  należy składać u dyrektora w siedzibie Przedszkola.

 

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Niepołomicach

 

Wyniki rekrutacji będą umieszczone w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola

(na oknie przy wejściu do przedszkola).

 

30.03.2023r.- listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji.

31.03.2023r.- listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082art. 158 pkt 10 z późn. zm.) listy dzieci zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych publikowane są nie dłużej niż do czasu zakończenia terminów procedury odwoławczej.