Informacja dla rodziców dzieci, które nie zostały przyjęte do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Niepołomicach na rok szkolny 2021/2022 z powodu braku wolnych miejsc.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 123/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 22 czerwca 2021r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, został zamieszczony  wykaz ofert (dostępność miejsc w przedszkolach niepublicznych), które zostały wybrane w postępowaniu konkursowym na realizację zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku od 3 do 5 lat, zamieszkałych na terenie gminy Niepołomice.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją.

 
 
REKRUTACJA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W NIEPOŁOMICACH NA ROK SZKOLNY 2021/2022
WYNIKI REKRUTACJI
  • Podanie do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji – 29.03.2021r.
  • Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Niepołomicach – 31.03.2021r.
  • Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe z  dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 , art. 158) listy będą wywieszone w siedzibie przedszkola nie dłużej niż do czasu zakończenia procedury odwoławczej.

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH

Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci przyjętych proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 15.04.2021r. do 20.04.2021r.

Stosowne oświadczenie należy pobrać ze strony internetowej przedszkola, uzupełnić i podpisane dostarczyć do placówki w wyżej podanym terminie.

Oświadczenie potwierdzenie woli przyjęcia

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI NIEPRZYJĘTYCH

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Niepołomicach na rok szkolny 2021/2022 w terminie od 12.04.2021r. do 29.04.2021r.godzinach 800 – 1400 (lub w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) mogą pobrać zaświadczenie o nieprzyjęciu do przedszkola z powodu braku wolnych miejsc.

 

Zgodnie z:
– Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity:   Dz.U. z 2020 r. poz.910   ze zm.) ;

– zarządzeniem nr 18/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 29 stycznia 2021r.w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów (rok szkolny 2021/2022) do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych – dla których organem prowadzącym jest gmina Niepołomice  – podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  i postępowaniu uzupełniającym , dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz liczby punktów możliwej do uzyskania  za poszczególne kryteria. 

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Niepołomicach prowadzona będzie od 1 marca 2021 r. do 20 marca 2021r.

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, tak w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji „Jammik” poprzez stronę Przedszkola, jak i w formie papierowej podpisanej przez obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć u dyrektora w siedzibie Przedszkola.

Podpisane wnioski w wersji papierowej wraz z załącznikami należy składać  w dniach:

1 marca 2021 r. – 22 marca 2021 r. w następujących godzinach:

poniedziałek: 8:00-14:00;

wtorek: 12:00-16:00;

środa: 12:00-17:00;

czwartek: 9:00-14:00;

piątek: 6:30 -12:00

  Oświadczenia, o których mowa we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać okazania dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

Wnioski złożone po terminie, a także wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjęcia dzieci do przedszkola znajdują się w zamieszczonym poniżej regulaminie rekrutacji do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Niepołomicach.

UWAGA!

Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia w rekrutacji dzieci do przedszkola.

Rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w terminie od 15.02.2021 do 21.02.2021. 

Deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego składa się  w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji „Jammik” poprzez stronę internetową Przedszkola, jak i w formie papierowej podpisanej przez obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Deklarację w formie papierowej  należy składać u dyrektora w siedzibie Przedszkola.

Regulamin rekrutacji – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Niepołomicach

Wyniki rekrutacji będą umieszczone w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola (na oknie przy wejściu do przedszkola).

29.03.2021r.- listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji.

31.03.2021r.- listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity:   Dz.U. z 2020 r. poz. 910   ze zm. art. 158 pkt 10 ) listy dzieci zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych publikowane są nie dłużej niż do czasu zakończenia terminów procedury odwoławczej.

Kliknij na baner i przejdź do rekrutacji.