Nasze Przedszkole  przygotowuje dziecko do przeżywania sukcesu poprzez

 • Kształtowania poczucia własnej wartości
 • Uwzględniania  potrzeb dzieci  , ich możliwości  oraz rozwijania ich umiejętności  i zdolności
 • Zapewnienia dziecku wszechstronnego rozwoju , prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego ,wychowawczego  i opiekuńczego
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
 • Posiadanie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej ,otwartej na nowości
 • Zapewnienia odpowiedniej bazy dydaktycznej
 • Promowania swoich działań w środowisku
 • Tworzenia bezpiecznej i przyjaznej atmosfery .
 • Kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej ,umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych.
 • Kształtowania u dzieci zdrowego stylu  życia

Cechy naszego Przedszkola

 • Dostępność
 • Przyjazna atmosfera
 • Dobra organizacja pracy 
 • Zapewnione bezpieczeństwo
 • Otwartość
 • Gotowość na wszelkie zmiany
 • Organizacja samoucząca się
 • Wyposażenie stosowne do potrzeb i zadań
 • Wewnętrzna spójność ( programy ,plany ,obieg informacji)

System wartości naszego Przedszkola

 • Dbałość o zdrowie psychiczne i fizyczne
 • Poszanowanie tradycji narodowych – duma z bycia Polakiem mieszkańcem ziemi niepołomickiej
 • Tolerancja i godność własna
 • Kształtowanie u dzieci poczucia własnej wartości  ,zaufanie do swoich możliwości umiejętność samodyscypliny
 • Wrażliwość na potrzeby i szacunek dla osób słabszych ,chorych , starszych
 • Dziecko orientuje się co jest dobro a co zło .
 • Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się
 • Rozwijanie umiejętności społecznych które warunkują poprawność relacji z dziećmi i dorosłymi .

Nauczyciele w naszym przedszkolu    

 • Pomagają każdemu dziecku w osiągnięciu pełnego potencjału we wszystkich obszarach życia    
 • Stwarzają najkorzystniejsze warunki do rozwoju 
 • Rozbudzają zaciekawieniem świata        
 • Kultywują własną ,naturalną chęć uczenia si       
 • Wyzwalają radość z poznawania i uczenia się
 • Stymulują całościowo ,harmonijnie rozwój dziecka zgodnie z jego indywidualnym tempem   
 • Uczą  poprzez aktywne i twórcze działanie      
 • Włączają rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka    
 • Doskonalą   swoją wiedzę ,zdobywają stopnie awansu zawodowego  
 • Wdrażają techniki ewaluacyjne
 • Chętni do pracy i otwarci na zmiany .    

Rodzice

 • Przekonani są do kształcenia ,wychowania dzieci w przedszkolu      
 • Otwarci na zmiany zachodzące w przedszkolu     
 • Są partnerami w tworzeniu klimatu ,działalności dydaktycznej i zarządzaniu przedszkolem     
 • Pozytywnie oceniają pracę przedszkola

Dzieci    

 • Czują się bezpiecznie w przedszkolu     
 • Są przygotowane do dobrej komunikacji społeczne    
 • Odnoszą sukcesy    
 • Odporne emocjonalnie w sytuacjach nowych ,trudnych
 • Stosują techniki twórczego myślenia       
 • Posiadają wiadomości i umiejętności ważne w edukacji szkolnej