Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Niepołomicach

 

“Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się w przedszkolu, aby wspierać potencjał rozwojowy dziecka oraz by stworzyć warunki do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym.

Za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiada dyrektor przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza przedszkolak.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest przez nauczycieli, nauczycieli specjalistów oraz pracowników przedszkola.

W naszym przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest
w formie:

 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć
  o charakterze terapeutycznym,
 • porad i konsultacji,
 • bieżącej pracy z przedszkolakiem.

 

LOGOPEDA

1. Renata Król- Wcisło

We wrześniu w naszym przedszkolu przeprowadzane jest przesiewowe badanie mowy. W efekcie tego badania na zajęcia logopedyczne na terenie naszego przedszkola zostają zakwalifikowane dzieci, które mają kłopoty w komunikacji werbalnej.

Takie dzieci uczestniczą w terapii. Każde z dzieci uczęszczających na zajęcia ma swój zeszyt, do którego wpisywane są ćwiczenia do pracy w domu.

Informacje na temat dziecka można uzyskać od nauczyciela wychowawcy grupy, lub też bezpośrednio od logopedy.

Efektywność terapii jest możliwa tylko przy współpracy logopedy
i rodziców, oraz poprzez  systematyczne wykonywanie ćwiczeń. Należy pamiętać, że wady wymowy i trudności w komunikacji są przyczyną problemów w nauce szkolnej i narażają dzieci na kompleksy oraz niskie poczucie własnej wartości.

Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

– usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
– kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
– kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu

mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
– rozwijanie słuchu fonematycznego,
– wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
– rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
– rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
– uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

NEUROLOGOPEDA

2. Ewelina Osemlak

Neurologopeda specjalizuje się w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń językowych i komunikacyjnych, których przyczyną są uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Zadaniem neurologopedy jest rozwijanie zdolności komunikacyjnych i językowych poprzez stymulację pracy mózgu oraz usprawnianie funkcji prymarnych u pacjenta.

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY

3.  Anna Hyrc

Główny cel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych to pomoc dziecku
w przezwyciężaniu trudności i umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w grupie oraz osiągania pozytywnych wyników.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu. Zajęcia dedykowane są głównie dzieciom, którym brak opanowania pewnych umiejętności utrudnia prawidłowy rozwój.

Grupa, w której odbywają się zajęcia jest niewielka, gdyż mała liczebność podnosi efektywność zajęć.

Zajęcia mają za zadanie rozwijać oraz aktywizować funkcje osobowościowe i intelektualne dzieci,  pomóc im w pełni uczestniczyć w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Informacje na temat dziecka można uzyskać od nauczyciela wychowawcy  grupy, lub też bezpośrednio od terapeuty pedagogicznego.

Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

 • ćwiczenie poprawy koncentracji uwagi na danej czynności, spostrzegawczości,
 • ćwiczenie poprawy pamięci i logicznego myślenia,
 • doskonalenie sprawności ruchowej,
 • polepszanie funkcji wzrokowej wraz z funkcją orientacji przestrzennej,
 • usprawnianie funkcji słuchowo-językowych,
 • doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznych,
 • kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,
 • usprawnianie integracji percepcyjno-motorycznej,
 • doskonalenie umiejętności matematycznych.

 

PSYCHOLOG

4. Jolanta Szczucińska

Opieką psychologiczną w przedszkolu są objęte dzieci, które z różnych względów potrzebują wsparcia i pracy w obrębie takich sfer jak: sfera poznawcza, emocjonalna oraz społeczna.

Na początku współpracy z dzieckiem ważne jest spojrzenie diagnostyczne oparte głównie na wywiadzie z rodzicami oraz z wychowawcą, obserwacji dziecka w grupie przedszkolnej oraz sposobie nawiązania kontaktu przez dziecko na pierwszych spotkaniach.

Metody pracy psychologa są różnorodne ze względu na to, że terapia przede wszystkim polega na zabawie. To poprzez zabawę dziecko poznaje świat, nabiera nowych umiejętności, uczy się siebie, uczy się różnych sposobów radzenia sobie z sytuacjami dnia codziennego. W trakcie spotkania dziecko zawsze ma wybór, czy chce podjąć daną zabawę i aktywność,  może też zaproponować własny pomysł. Najważniejszym punktem odniesienia we współpracy z dzieckiem jest oparcie na dobrej relacji terapeutycznej.

 

Celem opieki psychologicznej w przedszkolu jest:

– określenie obszarów, w obrębie których niektóre umiejętności są osłabione

(dotyczy to zarówno sfery, poznawczej, emocjonalnej, jak i społecznej)

– określenie obszarów, które stanowią zasoby dziecka (jego mocne strony)

– praca nad wzmacnianiem osłabionych funkcji poprzez zabawę tematyczną,

swobodną, rysunek, bajkoterapię, arteterapię

-praca nad wzmacnianiem i ugruntowywaniem zasobów dziecka (praca
w obrębie samooceny)

– udzielanie rodzicom wsparcia, aby współpraca psychologa z dzieckiem miała

odzwierciedlenie również w domu i była spójna z oddziaływaniem rodziców

– współpraca w zespole specjalistów (pedagogspecjalny, logopeda,

wychowawca) pracujących w przedszkolu, aby dziecko mogło być

zaopiekowane w sposób kompleksowy

 

 

PEDAGOG SPECJALNY

5. Anna Kokoszka, p. Iwona Kubas

Stanowiska pedagoga specjalnego to nowość w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.

Pedagog specjalny współpracuje z całą organizacją szkolną/przedszkolną tj. dyrektorem placówki, wychowawcami, nauczycielami, specjalistami, rodzicami i przede wszystkim z dziećmi. Wspiera działania placówki poprzez konsultacje, porady, wsparcie pedagogiczne, szkolenia. Ponadto, najważniejszym zadaniem pedagoga specjalnego jest objęcie pomocą dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich rodziców oraz dzieci objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną.

Pedagog specjalny ma realizować następujące zadania:

-Współpracować z zespołem mającym opracować  dokumentację dla uczniów

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET
i WOPFU.

-Współpracować z nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi

specjalistami zatrudnionymi w szkole/przedszkolu i w placówkach

wspierających uczniów,  ale także z rodzicami oraz uczniami. W ramach tej współpracy będzie m.in.

– Rekomendować dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego

i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola/ szkoły,

– Diagnozować  indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości

psychofizyczne dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,

zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub

trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających

funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły

i placówki.

-Wspierać nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych

specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb

uczniów, ale także ich mocnych stron.

-Udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom ale także

nauczycielom.

-Współpracować z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka
i rodziny, w tym np. z ;

 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
 • pracownikiem socjalnym,
 • asystentem rodziny,
 • kuratorem sądowym i innymi.