Co robimy…

Co robimy – tekst łatwy do czytania i zrozumienia

Przedszkole jest jednostką publiczną  ogólnodostępną. Placówka nosi nazwę – Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Niepołomicach, ulica T.Kościuszki 23. Jest zlokalizowana na terenie miasta Niepołomice w niewielkim oddaleniu od centrum miasta. Mieści się w wolnostojącym piętrowym budynku zaadaptowanym na potrzeby placówki przedszkolnej.

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Niepołomice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolskie Kuratorium Oświaty. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. 6.30-17.00.

Corocznie przedszkole prowadzi rekrutację  dla dzieci w wieku 3-6 lat. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej przedszkola.

Przedszkole to miejsce, gdzie dziecko odkrywa siebie, rozwija swoje zdolności i talenty. Tutaj dziecko przeżywa radości i zadowolenia, tutaj poznaje smak sukcesów, tak indywidualnych jak i zespołowych. Tu również uczy się mierzyć z porażkami, przygotowując się do aktywnego i twórczego życia.

Chcemy twórczo wychować dziecko, pozwolić mu na odkrywanie własnych, indywidualnych cech, dlatego tworzymy takie sytuacje, by dziecko samo potrafiło znaleźć odpowiedź na własne pytania, żeby zrozumiało swoje reakcje i zachowania, umiało je oceniać, a w rezultacie korzystać z wiedzy o sobie. Punktem wyjścia w zakresie tych działań jest aktywność, w której nauczyciel wspiera dzieci i inicjuje różnorodne sytuacje dydaktyczno-wychowawcze. Nauczyciel podtrzymuje działania dzieci poprzez modyfikację sytuacji i towarzyszenie dzieciom w realizacji pomysłów. Powstające nowe sytuacje stanowią dla dziecka podstawę do wiary we własne siły i możliwości.

Dziecko uczy się twórczego działania, nabywa umiejętności  porozumiewania się, staje się bardziej odpowiedzialne wobec siebie i innych.

Celem wychowania w naszym przedszkolu jest budowanie niepowtarzalnej osobowości dziecka. Tworzy ono własny wizerunek pod wpływem informacji zwrotnych otrzymywanych od nauczycieli i rówieśników.

Nasz system wartości nawiązuje do uniwersalnych ideałów – Prawda, Odpowiedzialność, Dobro, Szacunek dla siebie i innych.

Wobec Rodziców przedszkole pełni rolę wspomagającą oraz integrującą działania wychowawcze:

 • dostarcza wiedzy pedagogicznej, uwrażliwia na potrzeby     i możliwości dziecka
 • informuje na bieżąco o postępach dziecka
 • uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres działań realizowanych  w przedszkolu i w domu.

Zadania przedszkola ukierunkowane są na:

 • wspomaganie rozwoju dzieci w różnych obszarach oraz rozwijanie ich  zainteresowań i uzdolnień  
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych
 • budowanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym

Praca z dzieckiem opiera się na podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Zakłada ona wspomaganie rozwoju, wychowania  i kształcenia dzieci w następujących obszarach:

 • Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
 • Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
 • Społeczny obszar rozwoju dziecka.
 • Poznawczy obszar rozwoju.

Przedszkole aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym między innymi poprzez:

 • organizację spacerów i wycieczek w ciekawe miejsca
 • prowadzenie zajęć otwartych dla Rodziców i Sympatyków
 • organizację i udział w akcjach charytatywnych
 • przygotowanie i udział w uroczystościach okolicznościowych
 • organizację spotkań z ludźmi ciekawych zawodów

W przedszkolu pracuje siedem oddziałów:

 • Biedroneczki
 • Gwiazdeczki
 • Pszczółki
 • Krasnoludki
 • Wesołe Misie
 • Promyczki
 • Leśne Ludki

Każda grupa ustaliła Kodeks Zasad Dobrego Zachowania. Cały rok dbać będziemy o przestrzeganie tych zasad.

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, dba o własne doskonalenie i podnoszenie jakości pracy z dziećmi. Nauczycielki systematycznie uczestniczą w różnego rodzaju kursach, warsztatach i szkoleniach, co udokumentowane jest zaświadczeniami w aktach osobowych nauczycielek.