KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI NIEPRZYJĘTYCH

Zgodnie  z decyzją Organu Prowadzącego Przedszkole informujemy, że Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte do Przedszkola Samorządowego nr1 w Niepołomicach na rok szkolny 2024/2025

w nieprzekraczalnym terminie od 10.06.2024r. do 14.06.2024r.

będą mogli pobrać  zaświadczenie o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola.

Zaświadczenia będą wydawane w godzinach :

10.06.2024r. (poniedziałek) –  12:00-17:00

11.06.2024r. (wtorek) – 7:00-10:00

12.06.2024r. (środa) – 12:00-16:00

13.06.2024r. (czwartek) –8:00-13:00

14.06.2024r. (piątek) –  8:00-12:00

* lub w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH

Informuję, że Rodzice dzieci przyjętych na rok szkolny proszeni są o podpisanie umowy  z Przedszkolem

w terminie 3.06.2024r do 06.06.2024r.  w następujących godzinach:

3.06.2024r. (poniedziałek) –  12:00-17:00

4.06.2024r. (wtorek) – 7:00-10:00

5.06.2024r. (środa) – 12:00-16:00

6.06.2024r. (czwartek) – 8:00-13:00

* lub w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

 

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 05.04.2024r. do 10.04.2024r.

Stosowne oświadczenie należy pobrać ze strony internetowej przedszkola, uzupełnić i podpisane dostarczyć do placówki w wyżej podanym terminie.

Niedopełnienie tego obowiązku w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszej placówce.

W razie pytań proszę o kontakt.

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W NIEPOŁOMICACH

Zgodnie z:

  • Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity: ( U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)
  • zarządzeniem nr 17/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 22 stycznia 2024r.  w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów(rok szkolny 2024/2025) do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych – dla których organem prowadzącym jest gmina Niepołomice–podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  i postępowaniu uzupełniającym , dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz liczby punktów możliwej do uzyskania  za poszczególne kryteria. 

 

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Niepołomicach prowadzona będzie od 26 lutego 2024 r. do 15 marca 2024r.

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, tak w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji „Jammik” poprzez stronę Przedszkola, jak i w formie papierowej podpisanej przez obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć u dyrektora w siedzibie Przedszkola.

Podpisane wnioski w wersji papierowej wraz z załącznikami należy składać  w dniach: 26 lutego 2024r. – 15 marca 2024r.

w następujących godzinach:

poniedziałek: 7:00-12:00;
wtorek: 10:00-14:00;
środa: 12:00-17:00;
czwartek: 6:30-13:00;
piątek: 8:00-12:00 ( w dniu 15.03.2024r. ostatni dzień rekrutacji od 8:00-17:00).

Oświadczenia, o których mowa we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać okazania dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

Wnioski złożone po terminie, a także wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane.

UWAGA!

Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia w rekrutacji dzieci do przedszkola.

 

Rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 w terminie od 5.02.2024 r. do 9.02.2024 r. 

Deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji „Jammik” poprzez stronę internetową Przedszkola, jak i w formie papierowej podpisanej przez obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Deklarację w formie papierowej  należy składać u dyrektora w siedzibie Przedszkola.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjęcia dzieci do przedszkola znajdują się w zamieszczonym poniżej regulaminie rekrutacji do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Niepołomicach.

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Niepołomicach

 

Wyniki rekrutacji będą umieszczone w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola (na oknie przy wejściu do przedszkola). 

4.04.2024r.- listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji.

5.04.2024r.-10.04.2024r. – potwierdzenie (w formie pisemnego oświadczenia złożonego  u dyrektora)  przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli  przyjęcia  dziecka do przedszkola.

15.04.2024r.- listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 art. 158 pkt 10 z późn. zm.) listy dzieci zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych publikowane są nie dłużej niż do czasu zakończenia terminów procedury odwoławczej.

 

RODZICU/OPIEKUNIE PRAWNY DZIECKA !!!

Jeżeli chcesz wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola kliknij w poniższy baner: JAMMIK FORMULARZ REKRUTACYJNY.