REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023
DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W NIEPOŁOMICACH

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH

Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci przyjętych proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 11.04.2022r. do 14.04.2022r.

Stosowne oświadczenie (zamieszczone poniżej) należy pobrać, uzupełnić i dostarczyć formie papierowej do przedszkola w wyżej podanym terminie. W przypadku składania potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola, równocześnie należy podpisać umowę rodzica z przedszkolem.

OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI NIEPRZYJĘTYCH

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Niepołomicach na rok szkolny 2022/2023 mogą pobrać zaświadczenie o nieprzyjęciu do przedszkola z powodu braku wolnych miejsc  w terminie od 19.04.2022r.  do 28.04.2022r. w godzinach od 8:00-14:00 ( lub w innych, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją przedszkola)

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

  • W terminie 7 dni ( 01.04.2022r. – 11.04.2022r.) od podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i listy dzieci nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny dziecka może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola.
  • Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia.
  • Rodzic/opiekun prawny dziecka, w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola, może wnieść do Dyrektora pisemne odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
  • Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania.
  • Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

NUMER TELEFONU DO KONTAKTU  Z PLACÓWKĄ  736 365 004   W GODZINACH  9.00 – 15.00

 

Zgodnie z:
– Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity: (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

– Zarządzeniem nr 22/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów (rok szkolny 2022/2023) do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Niepołomice podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria.

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Niepołomicach prowadzona będzie od 1 marca 2022 r. do 18 marca 2022r.

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, tak w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji „Jammik” poprzez stronę Przedszkola, jak i w formie papierowej podpisanej przez obojga rodziców/opiekunów prawnych. Wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć u dyrektora w siedzibie Przedszkola.

Podpisane wnioski w wersji papierowej wraz z załącznikami należy składać w dniach:

1 marca 2022 r. – 18 marca 2022 r. w następujących godzinach:

  • poniedziałek: 8:00-16:30;
  • wtorek: 9:00-14:00;
  • środa: 12:00-17:00;
  • czwartek: 9:00-14:00;
  • piątek: 6:30 -12:00

 

Oświadczenia, o których mowa we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać okazania dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

Wnioski złożone po terminie, a także wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjęcia dzieci do przedszkola znajdują  się w zamieszczonym poniżej regulaminie rekrutacji do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Niepołomicach.

UWAGA!

Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia w rekrutacji dzieci do przedszkola.

 

Rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w terminie od 14.02.2022 r. do 18.02.2022 r.

Deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji „Jammik” poprzez stronę internetową Przedszkola, jak i w formie papierowej podpisanej przez obojga rodziców/opiekunów prawnych. Deklarację w formie papierowej należy składać u dyrektora w siedzibie Przedszkola.

 

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Niepołomicach

 

Wyniki rekrutacji będą umieszczone w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola (na oknie przy wejściu do przedszkola).

30.03.2022r.- listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji.

31.03.2022r.- listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082art. 158 pkt 10) listy dzieci zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych publikowane są nie dłużej niż do czasu zakończenia terminów procedury odwoławczej.