„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

– Janusz Korczak

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne to zajęcia organizowane dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność. Zajęcia rewalidacyjne nie stanowią formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków – ich celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze.

Zasady pracy:

  • Całkowita indywidualizacja w pracy z każdym dzieckiem.
  • Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostych do bardziej złożonych.
  • Zapewnienie warunków do utrwalania prawidłowych umiejętności
    i likwidowania niekorzystnych nawyków.
  • Dostosowywanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności dziecka.
  • Praca metodami aktywizującymi.
  • Bazowanie na mocnych stronach ucznia.
  • Zasada korekcji i kompensacji.