Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Niepołomicach

Główny cel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych to pomoc dziecku
w przezwyciężaniu trudności i umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania
w grupie oraz osiągania pozytywnych wyników. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest dziecku ze względu na jego indywidualne potrzeby edukacyjne, może być udzielana na wniosek nauczyciela wychowawcy, dyrektora przedszkola, nauczycieli specjalisty, rodziców. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów.

         Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej odbywają się  za zgodą rodziców/opiekunów prawnych udzieloną w formie pisemnej.
W ramach pomocy psychologiczno – pedagogiczne w przedszkolu odbywają się następujące  zajęcia:

1. Zajęcia logopedyczne
Prowadząca zajęcia: mgr Renata Król – Wcisło
Terapia logopedyczna prowadzona jest w każdy wtorek i środę
w godzinach od 11:00 do 16:30.

We wrześniu w naszym przedszkolu przeprowadzane jest przesiewowe badanie mowy. W efekcie tego badania na zajęcia logopedyczne na terenie naszego przedszkola zostają zakwalifikowane dzieci, które maja kłopoty w komunikacji werbalnej. Te dzieci uczestniczą w terapii. Każde z dzieci uczęszczające na zajęcia ma swój zeszyt, do którego wpisywane są ćwiczenia do pracy w domu.
Informacje na temat dziecka można uzyskać od nauczyciela w grupie, lub też bezpośrednio od logopedy w każdy wtorek i środę w godzinach od 13:00-13:30.
Efektywność terapii jest możliwa tylko przy współpracy logopedy z Rodzicami,
oraz poprzez systematyczne wykonywanie ćwiczeń. Należy pamiętać, że wady wymowy i trudności w komunikacji są przyczyną problemów w nauce szkolnej i narażają dzieci na kompleksy oraz niskie poczucie własnej wartości.

Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:
– usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
– kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
– kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie,
żucie, odgryzanie),
– rozwijanie słuchu fonematycznego,
– wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
– rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
– rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
– uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

2. Zajęcia pedagogiczne
Prowadząca zajęcia: mgr Anna Kokoszka
Terapia pedagogiczna prowadzona jest w każdy czwartek
w godzinach od 13:30-16:30.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu. Zajęcia dedykowane są głównie dzieciom, którym brak opanowania pewnych umiejętności utrudnia prawidłowy rozwój. Grupa, w której odbywają się zajęcia jest niewielka, gdyż mała liczebność podnosi efektywność zajęć.
Zajęcia mają za zadanie rozwijać oraz aktywizować funkcje osobowościowe
i intelektualne dzieci, pomóc im w pełni uczestniczyć w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Informacje na temat dziecka można uzyskać od nauczyciela w grupie, lub też bezpośrednio od pedagoga w każdy czwartek w godzinach od 16:00-16:30. Zachęcam rodziców do współpracy.

Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:
− ćwiczenie poprawy koncentracji uwagi na danej czynności, spostrzegawczości,
− ćwiczenie poprawy pamięci i logicznego myślenia,
− doskonalenie sprawności ruchowej,
− polepszanie funkcji wzrokowej wraz z funkcją orientacji przestrzennej,
− usprawnianie funkcji słuchowo-językowych,
− doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznych,
− kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,
− usprawnianie integracji percepcyjno-motorycznej,
− doskonalenie umiejętności matematycznych.

3. Zajęcia psychologiczne

Prowadząca zajęcia : mgr Jolanta Szczucińska
Terapia psychologiczna prowadzona jest w każdy wtorek i piątek
w godzinach 13:30-16:00

Opieką psychologiczną w przedszkolu są objęte dzieci, które z różnych względów potrzebują wsparcia i pracy w obrębie takich sfer jak: sfera poznawcza, emocjonalna oraz społeczna. Na początku współpracy z dzieckiem ważne jest spojrzenie diagnostyczne oparte głównie na wywiadzie z rodzicami oraz z wychowawcą, obserwacji dziecka w grupie przedszkolnej oraz sposobie nawiązania kontaktu przez dziecko na pierwszych spotkaniach.
Metody pracy psychologa są różnorodne ze względu na to, że przede wszystkim polega ona na zabawie. To poprzez zabawę dziecko poznaje świat, nabiera nowych umiejętności, uczy się siebie, uczy się różnych sposobów radzenia sobie z sytuacjami dnia codziennego. W trakcie spotkania dziecko zawsze ma wybór, czy chce podjąć daną zabawę i aktywność i może też
zaproponować własny pomysł. Najważniejszym punktem odniesienia we współpracy z dzieckiem jest oparcie na relacji terapeutycznej.

Celem opieki psychologicznej w przedszkolu jest:
– określenie obszarów, w obrębie których niektóre umiejętności są osłabione (dotyczy to zarówno
sfery, poznawczej, emocjonalnej, jak i społecznej),
– określenie obszarów, które stanowią zasoby dziecka (jego mocne strony),
– praca nad wzmacnianiem osłabionych funkcji poprzez zabawę tematyczną, swobodną, rysunek, bajkoterapię, arteterapię,
– praca nad wzmacnianiem i ugruntowywaniem zasobów dziecka (praca w obrębie samooceny),
– udzielanie rodzicom wsparcia, aby współpraca psychologa z dzieckiem miała
odzwierciedlenie również w domu i była spójna z oddziaływaniem rodziców,
– współpraca w zespole specjalistów (pedagog, logopeda, wychowawca) pracujących w przedszkolu, aby dziecko mogło być zaopiekowane w sposób kompleksowy