Przedszkole Samorządowe nr 1 w Niepołomicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego nr 1 w Niepołomicach http://przedszkole.niepolomice.pl/

Dane teleadresowe:
Przedszkole Samorządowe nr 1 
ul. T. Kościuszki 23, 32-005 Niepołomice

telefon kontaktowy : 12 281 10 83

mail: przedszkole@przedszkole.niepolomice.pl

Data publikacji strony internetowej: 28.10.2016 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.08.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: cześć z nich została opublikowana przed 23.09.2018r. lub nie są one wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 27.10.2020 r. 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 28 11 083 lub drogą mailową : przedszkole@przedszkole.niepolomice.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Osobą kontaktową jest dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Niepołomicach.

Informacje na temat procedury odwoławczej 

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub jej fragment chodzi oraz sposób kontaktu. Aby żądanie mogło być rozpatrzone konieczne jest wykazanie miejsca, w którym występuje brak dostępności.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. T. Kościuszki 23; 32-005 Niepołomice

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Przy budynku nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do budynku znajduje się od ul. T. Kościuszki. Do wejścia prowadzi chodnik, brak podjazdu dla wózków.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami

W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Deklaracja

Podejmujemy starania, aby strona internetowa była w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Podejmujemy prace nad przygotowaniem kompleksowego systemu ułatwiającego poruszanie się po budynku przedszkola osobom niewidomym i niedowidzącym.

Trwają prace nad sukcesywnym udostępnianiem cyfrowo kolejnych materiałów.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego