Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola nr 1 w Niepołomicach na rok szkolny 2020/2021r.

Rekrutacja do przedszkola na rok 2020/2021 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. (dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz w uchwale nr XXVII/387/2017 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2017 r., poz. 1152 ze zm.) zmienionej uchwałą nr XLIII/597/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/387/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2018 r. poz. 3302) oraz Zarządzeniu nr 31/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w  postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Niepołomice, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Rekrutacja do przedszkola odbywać się będzie od 2 marca 2020 r. do 20 marca 2020r.

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, tak w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji „Jammik” poprzez stronę Przedszkola, jak i w formie papierowej podpisanej przez obojga rodziców/opiekunów prawnych. Wniosek należy składać u dyrektora w siedzibie Przedszkola.

Wnioski złożone po terminie, a także wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane.

Podpisane wnioski wraz z załącznikami należy składać  w dniach: 2 marca 2020 r. – 20 marca 2020 r. w następujących godzinach:

poniedziałek: 8:00-14:00
wtorek: 12:00-16:00
środa: 9:00-14:00
czwartek: 12:00-17:00
piątek: 6:30 -12:00 (piątek 20 marca 2019 r. 6:30-17:00).
 
Oświadczenia, o których mowa we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać okazania dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjęcia dzieci do przedszkola znajdują się w zamieszczonym poniżej regulaminie rekrutacji do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Niepołomicach.

UWAGA!

Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia w rekrutacji dzieci do przedszkola.

Rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w terminie od 17.02.2020 do 21.02.2020.

Deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego składa się  w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji „Jammik” poprzez stronę internetową Przedszkola, jak i w formie papierowej podpisanej przez obojga rodziców/opiekunów prawnych u dyrektora przedszkola.

 Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Niepołomicach