Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola nr 1 w Niepołomicach na rok szkolny 2019/2020r.

Rekrutacja do przedszkola na rok 2019/2020 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. (dz. U. z 2018 r. poz. 966 z póź. zm.) oraz w uchwale nr XXVII/387/2017 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2017 r., poz. 1152 z póź. zm.) zmienionej uchwałą nr XLIII/597/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/387/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2018 r. poz. 3302) oraz Zarządzeniu nr 14/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów (rok szkolny 2019/2020) do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych, klas pierwszych szkół podstawowych – dla których organem prowadzącym jest gmina Niepołomice.

Rekrutacja do przedszkola odbywać się będzie od 4 marca 2019 r. do 22 marca 2019r.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami można pobierać ze strony internetowej przedszkola lub w gabinecie dyrektora przedszkola od 4 marca 2019 r. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w gabinecie dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Niepołomicach w dniach: 4 marca 2019 r. – 22 marca 2019 r. w następujących godzinach:

poniedziałek: 8:00-14:00
wtorek: 12:00-16:00
środa: 9:00-14:00
czwartek: 12:00-17:00
piątek: 6:30 -12:00 (piątek 22 marca 2019 r. 6:30-17:00).
 
Oświadczenia, o których mowa we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać okazania dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjęcia dzieci do przedszkola znajdują się w zamieszczonym poniżej regulaminie rekrutacji do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Niepołomicach.

UWAGA!

Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia w rekrutacji dzieci do przedszkola.

Wnioski nie podpisane przez oboje rodziców nie będą przyjmowane.

Rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020

Regulamin rekrutacji

Terminy rekrutacji

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Zaświadczenie o zatrudnieniu.

Oświadczenie o dochodach.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka.

Oświadczenie dotyczące uczęszczania rodzeństwa do przedszkola.

Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Oświadczenie rodzica o zamieszkaniu dziecka w promieniu 3 kilometrów od przedszkola.