WYNIKI REKRUTACJI !!!

Zgodnie z:
-Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2019r.poz.1148) art.158 pkt.1,3,4;
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. (Dz.U.2020r.poz. 530) § 11b;
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 51/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2020 Burmistrza Miasta i Gminy     Niepołomice z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów   przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Niepołomice, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia   tych kryteriów.


Wyniki rekrutacji będą umieszczone w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola (na okienku przy wejściu) oraz na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Mamo, tato poczytaj – zapisy do przedszkola”.

14.04.2020r.- listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji.

16.04.2020r.- listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

Komunikat dotyczący list dzieci przyjętych i nieprzyjętych !

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm. art. 158 pkt 10 ) listy dzieci zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych publikowane są nie dłużej niż do czasu zakończenia terminów procedury odwoławczej.

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH

Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci przyjętych proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub złożenie rezygnacji z przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 23.04.2020r. do 28.04.2020r.

Stosowne oświadczenie (zamieszczone poniżej) należy pobrać, uzupełnić i odesłać w formie scanu na skrzynkę e-mail placówki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w wyżej podanym terminie.

Ze względu na trwający stan epidemii podpisywanie umów z rodzicami, którzy potwierdzą wolę przyjęcia dziecka do przedszkola, odbędzie się w terminie późniejszym, o którym rodzice zostaną poinformowani.

OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA

OŚWIADCZENIE REZYGNACJI Z PRZYJĘCIA DZIECKA

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI NIEPRZYJĘTYCH

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Niepołomicach na rok szkolny 2020/2021 w terminie do 15.05.2020r. mogą pobrać zaświadczenie o nieprzyjęciu do przedszkola z powodu braku wolnych miejsc.

W czasie trwania stanu epidemii COVID-19 o zaświadczenie należy ubiegać się drogą elektroniczną poprzez skrzynkę e-mail placówki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

  • W terminie 7 dni ( 17.04.2020r. – 23.04.2020r.) od podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i listy dzieci nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny dziecka może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola.
  • Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia.
  • Rodzic/opiekun prawny dziecka, w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola, może wnieść do Dyrektora pisemne odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
  • Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania.
  • Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

W CZASIE TRWANIA STANU EPIDEMI COVID-19 wnioski do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola, należy przesyłać drogą elektroniczną poprzez skrzynkę e-mail placówki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem KOMISJA REKRUTACYJNA.

 

 NUMER TELEFONU DO KONTAKTU  Z PLACÓWKĄ  736 365 004   W GODZINACH  9.00 - 15.00

 

 

ZMIANY W TERMINACH REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1

W NIEPOŁOMICACH

Zgodnie z zarządzeniem Nr 51/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Niepołomice, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, podaję do wiadomości zmiany w terminach rekrutacji do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Niepołomicach na rok szkolny 2020/2021 

Redrutacja do przedszkola odbywać się będzie w terminie od 2 marca 2020 r. do 3 kwietnia 2020r do godz.17.00.

Wnioski złożone po terminie, a także wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane.

Podpisane wnioski wraz z załącznikami należy składać  w dniach: 2 marca 2020 r. – 3 kwietnia 2020 r. w następujących godzinach:

poniedziałek: 8:00-14:00
wtorek: 12:00-16:00
środa: 9:00-14:00
czwartek: 12:00-17:00
piątek: 6:30 -12:00 (piątek 3 kwietnia 2019 r. 6:30-17:00).

 ZMIANY W TERMINACH REKRUTACJI

 

Rekrutacja do przedszkola na rok 2020/2021 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. (dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz w uchwale nr XXVII/387/2017 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2017 r., poz. 1152 ze zm.) zmienionej uchwałą nr XLIII/597/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/387/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2018 r. poz. 3302) oraz Zarządzeniu nr 31/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w  postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Niepołomice, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Rekrutacja do przedszkola odbywać się będzie od 2 marca 2020 r. do 20 marca 2020r.

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, tak w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji „Jammik” poprzez stronę Przedszkola, jak i w formie papierowej podpisanej przez obojga rodziców/opiekunów prawnych. Wniosek należy składać u dyrektora w siedzibie Przedszkola.

Wnioski złożone po terminie, a także wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane.

Podpisane wnioski wraz z załącznikami należy składać  w dniach: 2 marca 2020 r. – 20 marca 2020 r. w następujących godzinach:

poniedziałek: 8:00-14:00
wtorek: 12:00-16:00
środa: 9:00-14:00
czwartek: 12:00-17:00
piątek: 6:30 -12:00 (piątek 20 marca 2019 r. 6:30-17:00).
 
Oświadczenia, o których mowa we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać okazania dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjęcia dzieci do przedszkola znajdują się w zamieszczonym poniżej regulaminie rekrutacji do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Niepołomicach.

UWAGA!

Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia w rekrutacji dzieci do przedszkola.

Rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w terminie od 17.02.2020 do 21.02.2020.

Deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego składa się  w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji „Jammik” poprzez stronę internetową Przedszkola, jak i w formie papierowej podpisanej przez obojga rodziców/opiekunów prawnych u dyrektora przedszkola.

 Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Niepołomicach