Przedszkole to miejsce, gdzie dziecko odkrywa siebie, rozwija swoje zdolności i talenty. Tutaj dziecko przeżywa radości i zadowolenia, tutaj poznaje smak sukcesów tak indywidualnych jak i zespołowych. Tu również uczy się mierzyć z porażkami, przygotowując się do aktywnego i twórczego życia.

Chcemy twórczo wychować dziecko, pozwolić mu na odkrywanie własnych, indywidualnych cech, dlatego tworzymy takie sytuacje by dziecko samo potrafiło znaleźć odpowiedź na własne pytania, żeby zrozumiało swoje reakcje i zachowania, umiało je oceniać, a w rezultacie korzystać z wiedzy o sobie.

Punktem wyjścia z takiej sytuacji jest aktywność, w której nauczyciel wspiera dzieci i prowokuje sytuacje. Nauczyciel podtrzymuje działania dzieci poprzez modyfikację sytuacji i towarzyszenie dzieciom w realizacji pomysłów.

Powstające nowe sytuacje stanowią dla dziecka podstawę do wiary w siebie. Dziecko uczy się twórczego działania, nabywa umiejętności porozumiewania się, staje się bardziej odpowiedzialne wobec siebie i innych.

Celem wychowania w naszym przedszkolu jest budowanie niepowtarzalnej osobowości dziecka. Tworzy ono własny wizerunek pod wpływem informacji zwrotnych otrzymywanych od nauczycieli i rówieśników.

Nasz system wartości nawiązuje do uniwersalnych ideałów - Prawda, Odpowiedzialność, Dobro, Szacunek dla siebie i innych.

Wobec rodziców Przedszkole pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze:

 • dostarcza wiedzy pedagogicznej i uwrażliwia na potrzeby i możliwości dziecka
 • informuje na bieżąco o jego postępach, wskazując osiągnięcia, powodzenia, podejmowane próby.
 • uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunek i zakres działań realizowanych w przedszkolu i w domu.

Zadania przedszkola ukierunkowane są na:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały sie w tym, co jest dobre, a co złe
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych
 • budowanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym

Wychodzimy naprzeciw nowym kierunkom pracy wychowczo-dydaktycznej.

Odchodzimy od dydaktyzmu na rzecz spojrzenia na dziecko całościowo, przez pryzmat jego zainteresowań, potrzeb, uzdolnień.

Praca z dzieckiem opiera się na:

 • Podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Zakłada ona wspomaganie rozwoju, wychowania i kształcenia dzieci w następujących obszarach:
 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.
 4. Poznawczy obszar rozwoju.
 • Programach autorskich:
 1. programie wychowawczym - "Umiem żyć z innymi i dla innych"
 2.  wychowania zdrowotnego "Potrafię dbać o swoje zdrowie"
 3.  programie adaptacyjnym - " Łagodny start"
 4.  programie edukacji regionalnej " Znam swój kraj, swój region i miasto, w którym mieszkam."
 5.  programie rozwijającym twórczą aktywność plastyczną dziecka, jego zdolności i zainteresowania - "Mały Artysta"
 • Rocznym planie pracy przedszkola na rok szkolny 2019/2020  "Przedszkolak w świecie matematyki. Rozwijanie kompetencji matematycznych i naukowo- technicznych poprzez łączenie wiedzy, umiejętności i postaw przedszkolaków."
 • Miesięcznych planach pracy tworzonych dla poszczególnych grup przez nauczycielki przedszkola.

   

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Mając na uwadze prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci, dzień w przedszkolu zagospodarowany jest według następujących proporcji:

PENSUM PROGRAMOWE OD 8.00 DO 13.00

6.30-8.45

 • schodzenie sie dzieci
 • zabawy indywidualne wg zainteresowań
 • zabawy konstrukcyjne, plastyczne, orientacyjno-porządkowe
 • prace porządkowo-gospodarcze
 • wykonywanie zadań indywidualnych, przygotowanie pomocy i przyborów wspólnie z dziećmi
 • poranny zestaw ćwiczeń
 • przygotowanie do śniadania

8.45-9.15

 • śniadanie

9.15-13.00

 • zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego
 • wycieczki, spacery, przechadzki o celu rekreacyjnym lub obserwacyjnym
 • zabawy ruchowe w sali lub na powietrzu
 • praca w małych zespołach
 • przygotowanie do obiadu-nabywanie i utrwalanie nawyków higienicznych, czynności samoobsługowych, ćwiczenie umiejętności posługiwania sie sztućcami, pogadanka na temat zdrowego żywienia

13.00-13.30

 • obiad

13.30- 14.30

 • relaksacja- słuchanie bajek, muzyki, ćwiczenia wyciszające
 • zajęcia dodatkowe w małych zespołach -język angielski, karate, tańce, rytmika, korekcyjna
 • zabawy wg wyboru dzieci
 • zabawy ruchowe na sali lub w ogrodzie
 • praca indywidualna nauczyciela z dziećmi o charakterze stymulacyjnym, obserwacyjnym, wyrównawczym, praca z dzieckiem zdolnym
 • przygotowanie do podwieczorku

14.30-14.45

 • podwieczorek

14.45-17.00

 • zabawy ruchowe w sali lub ogrodzie
 • zabawy dydaktyczne, plastyczne, techniczno-konstrukcyjne
 • czytanie bajek przez nauczyciela
 • omówienie z dziećmi wydarzeń z dnia
 • zabawy wg wyboru dzieci
 • rozchodzenie się dzieci